آزاده و جانباز تورج لطیفی از آزادگان استان کرمانشاه می باشد که پای خاطره ای جذاب و تامل برانگیز از ایشان می نشینیم :

 

 ما در اردوگاه بعقوبه اسیر بودیم . یک روز  موقع اذان ظهر، سرنگهبانی به نام لیث داخل شد و از ما درمورد گردان و تیپ مان سوال کرد.

 

 وقتی نوبت من شد به او گفتم از تیپ ۵۵ هوابرد شیراز هستم . سرنگهبان به محض اینکه این را شنید عصبانی شد و نانی را که در دستش بود به سمت من پرتاب کرد و سرم شکست.

 لیث گفت من از تیپ ۵۵ هوا برد، بدم می آید چون چند نفر از آنها یک گردان ما را نابود کردند .

 

آزاده تورج لطیفی گفت: من این نان را ازآن موقع تا به امروز به یادگار نگه داشتم و افتخار می کنم که  جزو گردان ۵۵ هوابرد بودم.

Go to top