به اطلاع کلیه آزادگان می رساند این موسسه آمادگی دارد تا با همکاری مراکز علمی پژوهشی

خاطرات و نظرات جامع آزادگان عزیز  راچاپ نماید.

 

 

ومن الله توفیق

Go to top