برادر آزاده ابراهیم تیموری از اهالی استان کردستان و مدت 30 سال است که در همدان ساکن هستند وی از افراد فعال در امور فرهنگی بوده

و علی رغم کهولت سن در اکثر جلسات هیئت ، زیارت عاشورا و مراسم های مربوط به آزادگان شرکت می نماید این آزاده سرفراز مدتی را در اسارت حزب کوموله دموکرات بوده است.دیدار با این برادر ارجمند در راستای طرح دیدار یاران(تجدید دیدار و تکریم) صورت گرفته است.بیان خاطرات، یادآوری روزهای مقاومت ،آگاهی از مسائل و مشکلات از موضوعات مطرح شده در این دیدارهاست.

Go to top